Vedtægter for Floraklubben i Kolding

1.

Floraklubben er fristed for Koldings pensionister og efterlønsmodtagere. Alle, som er bosiddende i Kolding kommune, kan optages som medlem mod betaling af et kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.

2.

Klubben tilstræber gennem klubvirksomhed at samle medlemmerne til møder, foredrag, kurser, udflugter, rejser, fester og andre aktiviteter for på en indholdsrig måde at stimulere de ældres livslyst og aktiviteter.

3.

Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer samt et medlem af Kolding Byråd. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.
Formanden og kassereren tegner klubben.

4.

Klubbestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen kan udnævne eller ansætte en klubleder.
Der føres medlemskartotek med navn, adresse og CPR-nr.

5.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal.
Her aflægges beretning og regnskab til godkendelse.
Budget for det kommende år fremlægges.
Formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, og kasserer samt 3 bestyrelses-medlemmer vælges i lige år.
Valg gælder for 2 år.
2 bestyrelsessuppleanter samt en revisorsuppleant vælges for en 1-årig periode.
Revisor vælges for en 2-årig periode.
Generalforsamling indvarsles med 1 måned før afholdelse med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).
5. Kontingent.
6. Valg af formand eller kasserer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
9. Valg af 1 revisor.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

6.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst 50 medlemmer fremsender et ønske herom med motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.

7.

Regnskabet revideres af foreningsvalgte samt ekstern revisor. Regnskabet følger kalenderåret.

8.

Ved klubbens eventuelle opløsning anvendes de resterende midler til omsorgsarbejde efter Kolding Kommunes Seniorudvalgs bestemmelser.


---oooOooo---
Seneste ændring vedtaget den 25. jan. 2006