O R D I NÆR G E N E R A L F O R S A M L I N G
I D E N R Ø D E S A L

Onsdag den 15. marts 2017 kl. 13.30

Dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Nedsættelse af stemmeudvalg
  3. Beretning
  4. Regnskab 2016 og budget for 2017
  5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest
  8  dage før generalforsamlingen
  6. Kontingent – fastsættelse af kontingent for 2018
  7. Valg af formand
      På valg er Bent Ginnerskov Jensen
  8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
      På valg er Ellen Christensen og Folmer Højgaard
  9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
      På valg er Viggo Haahr Svendsen og Jørgen Pedersen
10. Valg af 1 revisor for 2 år
      På valg er Kirsten Folsø
11. Valg af 1 revisorsuppleant
      På valg er Lars Jørgensen
12. Valg af delegerede til Dansk Seniorer
13. Eventuelt